سلولیت چیست؟
به تجمع بدشڪل چربی ها در زیر پوست گفته میشود ڪه یا به دلیل برنامه غذایی ناسالم و یا عدم تحرڪ و اضافه وزن ایجاد میشود.
سلولیت در زنان شایع تر از مردان بوده و اڪثر اوقات در ران و پشت ران ها و باسن دیده میشود.
با استفاده ده دقیقه ای در روز از اسفنج های لوفا سلولیت را ڪاملا از بین برده و پوستی سالم وزیبا را به خود هدیه ڪنید